REALPLAST s.r.o.

Vyrábíme a dodáváme: čistírny odpadních vod, plastové jímky a žumpy kruhové, oválné, hranaté. Vyrobíme a dodáme jímky a nádrže různých tvarů podle dodaných rozměrů, septiky, vodoměrné šachty, kanalizační šachty, odlučovače tuků - lapoly, šachty na vrtané studny, čerpací jímky, bazény různých tvarů vybavené technologií, plastové vany, kontejnery, zásobníky různých látek (sypkých i kapalných) vany pro galvanické provozy, zásobníky agresivních chemických látek, zásobníky a nádrže na pitnou vodu.

DOMOVNÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD REALPLAST

Čistička odpadních vod typu R4, R8.... je určena k čištění odpadních splaškových vod.
Lze ji využít zejména u rodinných domků, dvojdomků, domů v řadové zástavbě apod.
Čistička tvoří kompletní technologický celek.
Výstupem z čističky je kvalitně vyčištěná voda a minimální množství stabilizovaného kalu.  Čistička se umisťuje do bezprostřední blízkosti objektu, odtok lze zaústit do kanalizace nebo shromažďovat v jímce a použít k závlahám.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Čistička odpadních vod REALPLAST se skládá z samonosné nádrže kruhového tvaru, ve které jsou umístěny vestavby jednotlivých čistících zón, anaerobní filtr a systém recirkulace kalu. Dále je součástí čističky odpadních vod (ČOV) sestava provzdušňovacích elementů a uložení kompresoru. Způsob čištění je založen na kombinovaném působení různých anaerobních a aerobních bakteriálních kultur.
Tímto způsobem je dosažen vhodný způsob biologického rozkladu, včetně rozložení biologicky odolných látek jako jsou saponáty, tuky atd.
Plynulé prokysličování vody se děje pomocí provzdušňovacích elementů s vysokou aerační schopností. Uvedené prvky působí jako míchací systém a v příslušné zóně způsobuje potřebnou turbolenci vody. Uspořádání čistírny umožňuje v době malého přítoku znečištěné vody automaticky recirkulovat kal.
Tím je vždy zabezpečen přísun živin pro čistící mikroorganismy , je zmenšována produkce odpadního kalu a není nutné nasazení očkovacích kalů.

OSAZENÍ DO TERÉNU

Čistička odpadních vod se osazuje v terénu v souladu s uvedeným výkresem.
Po usazení na základovou desku,  se propojí s potrubím v souladu s příslušnou ČSN a postupně se obsypává.
Při tomto postupu se ČOV zárověň napouští vodou, která zabezpečuje potřebný protitlak při hutnění obsypu.
Pokud je ČOV osazena v místech kde není soudržná zemina (materiál) je lépe čistírnu postupně obetonovat a jako ukončení přes obetonovanou ČOV položit roznášecí desku.

 

Adresa:

Realplast s.r.o.
Žižkova 1413
282 01  Český Brod

Tel: 321 622 064, 602 245 778, 
fax: 321 622 872
E-mail: arealplast@seznam.cz

Web: https://www.azrealplast.cz/