Základní pojmy související s čištěním odpadních vod

 

V dnešní době existuje poměrně velké množství různých technologií, kterými se dá odpadní voda čistit. Ne každá je však vhodná pro jakékoli znečištění. Některé jsou vhodné pro čištění odpadní vody z rodinného domku, jiné zas na komunální vody a vody z průmyslu či zemědělství. Abychom byli schopni orientovat se v této problematice, je nutné si nejprve objasnit několik pojmů, které s touto problematikou souvisí.

Kapacita čistírny či jiné technologie

Při navrhování technologie čištění se nejprve bere v potaz pro kolik lidí, či pro jak velký podnik bude fungovat. Souhrnnou jednotkou pro určení kapacity čistírny je takzvanýekvivalentní obyvatel, někdy kvocient – EO či EQ. Tato jednotka byla stanovena na základě dlouhodobých sledování a jedná se o množství znečištění na jednoho obyvatele (400g znečištění na jednoho obyvatele za den). V praxi to znamená, že například rodinný dům se 4 obyvateli potřebuje technologii (čističku, septik, žumpu) pro 4 EO. U rodinného domu je nutno počítat s tím, že občas přijde i několikadenní návštěva. Proto je nutné počítat i s větším přítokem na čistírnu. Kapacita u rodinného domu by proto měla tedy být zhruba o dva EO vyšší než je předpokládaný počet stálých obyvatel domu. V případě městských čističek musíme samozřejmě počítat s mnohem většími čísly, a to především v případě, že je na čističku připojen i místní průmysl.Někteří výrobci neudávají kapacitu svých čistíren v EO případně EQ, ale v BSK5. BSK5 je biochemická spotřeba kyslíku, který spotřebují organismy na rozklad znečištění za 5 dní. Počítejme 54mg BSK5 na 1 litr odpadní vody na jednoho člověka za den.

Procesy biologického čištění

V oblasti biologického čistírenství se v současné době používají dva procesy: Aerobní procesy přeměny organických látek probíhají za přítomnosti kyslíku rozpuštěného ve vodě. Většinou se však nejedná o čistě aerobní proces, protože tam, kde vznikají vločky aktivovaného kalu (shluky mikroorganismů) dochází i k anerobním procesům. Procesům, při kterých organismy využívají místo vzdušného volného kyslíku kyslík vázaný v molekule, například vody. Samostatně se tento proces používá především u hodně koncentrovaných průmyslových odpadních vod.